2020 MENSİS ZİRVESİ’NE KAYDOLMAK İÇİN TIKLAYIN!!!

2018’de ilkini düzenlememize rağmen; 3 farklı şehir, 54 farklı okul ve 700’den fazla lise öğrencisinin katılımıyla “JARC Zirve” 21. yüzyıl yetkinlikleri ile gençler arasında adeta bir köprü işlevi görüyor. Katılımcı gençlerimizin “Hayata nasıl bir başlangıç yapılır, eldeki kaynaklar nasıl yönetilir, iş dünyasında ilişkiler nasıl kurulur ve bu kurulan ilişkiler nasıl değerlendirilir?” gibi sorularının cevaplarını bulmalarına yardımcı olduğumuz bu etkinlikte, alanında birbirinden başarılı konuşmacıları gururla ağırladık. Konuşmacılarımız; Ataol Behramoğlu (şair), Hakan Baş (seri girişimci), Oğuzhan Aygören (Boğaziçi Ticaret Bölüm Başkanı), Özlem Gürses (gazeteci/yazar), Melis Kaygılaroğlu (oyuncu), Refika Birgül (yazar/tv programcısı), Oğuz Berkay Fidan (şarkıcı), Işıl Akdemir Evlioğlu (Garanti Genel Müdür), Oğuzhan Toracı (gazeteci), Ata Uzunhasan (melek yatırımcı), Mehmet Çam (Kim Milyoner Olmak İster-yapımcı), Muharrem Usta (İstinye Üniversitesi- Heyet Başkanı/ MLP Care Yönetim Başkanı, Gamze Sart (akademisyen) olarak etkili ve öğretici konuşmalarıyla ile katılımcılarımıza unutulmayacak deneyimler kattılar.

JARC Zirve Tanıtım (3)

Private: KVKK METNİ

İSTANBUL ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN

OKUL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MİSAFİR KATILIMCILARIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

 • VERİ SORUMLUSU

Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz (“Kişisel Veri/leriniz”), kampüste düzenlenen etkinlikler kapsamında, sunduğunuz Kişisel Verileriniz’e ilişkin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemekte olan veri sorumlusu sıfatını haiz, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi (“Okul” veya “Kurum”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz’in Okul tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.robcol.k12.tr den erişilebilen İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan Kişisel Verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Okul’un meşru menfaati için zorunlu olma” şartı dahilinde, Okul tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik yönetimi çerçevesinde, gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülerek kampüste düzenlenecek etkinlikler kapsamında işlenecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan Kişisel Verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Okul tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecekti.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, Okul tarafından kampüste düzenlenen etkinliklere misafir katılımcılar olarak sizlerin bu etkinliklere katılabilmeniz amaçları ve elektronik form, email, basılı döküman vasıtası  ile toplanacaktır. Toplanan Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Okul’un meşru menfaati için zorunlu olma” şartı kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Bu kapsamda işlenen Kişisel Verileriniz’e ilişkin olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel Verileriniz’in işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verileriniz’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verileriniz’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel Verileriniz’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.robcol.k12.tr  den ulaşabileceğiniz İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Okul’a iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.